Prawa autorskie

Oświadczam, iż wszystkie projekty zamieszczone na stronie COCOMODULE.COM oraz COCODESIGN.COM.PL
są autorstwa Arkadiusza Rajczakowskiego – aktualnie właściciela / prezesa firmy COCO DESIGN Sp. z o.o.

Projekty rozumiane jako:
– bryły architektoniczne,
– projekty koncepcyjne, rysunki techniczne, szkice,
– projekt wnętrz, wizualizacje, zdjęcia, animacje,
– logotypy (znaki graficzne),
– nazwy własne (np.: COCO, COCOFIT, COCOREST itp.)

Podlegają ochronie praw autorskich na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkiego rodzaju kopiowanie, zamieszczanie w mediach oraz w mediach internetowych wymaga zgody autora.
Wyjątek stanowią media społecznościowe w zakresie informacji, mające na celu promocję marki, udostępnianie, lajkowanie – bez prawa zasłaniania loga oraz usuwania identyfikacji wskazującej na pochodzenie i własność produktu COCOMODULE.

KLAUZULA POUFNOŚCI

Współpraca z:
– autorem projektów: Arkadiuszem Rajczakowskim – właścicielem marki COCOMODULE 
– osobą reprezentującą Firmę: COCO DESIGN Sp. z o.o. – właścicielem marki COCOMODULE 
– Konsorcjum COCOMODULE,
obowiązuje klauzula poufności:

Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych przekazywanych przez Strony obejmuje w szczególności:

  1. zakaz udostępniania i przekazywania Informacji poufnych osobom trzecim w jakimkolwiek zakresie i formie;
  2. zakaz wykorzystywania Informacji poufnych do celów innych niż realizacja współpracy zgodnie ustalonej przez Strony;
  3. zakaz zbywania albo oferowania zbycia Informacji poufnych osobom trzecim w jakimkolwiek zakresie.

Poufnością objęte są w szczególności:

  1. informacje, materiały i dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503);
  2. informacje, materiały i dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926);
  3. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631);
  4. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2003.119.1117).